Blansko 5 - 4 Pikes

25.9.2016 - 10:00 v Svoboda Park B